ئه ڤرو ل رى ورسيمن ساخكرنا بيروه رياچل روژي يا هونه رمه ندى خودى ژى رازي ( عبدالحكيم زاخولي )

ئه ڤرو ل رى ورسيمن ساخكرنا بيروه رياچل روژي يا هونه رمه ندى خودى ژى رازي ( عبدالحكيم زاخولي )
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
img_7186

ئه ڤرو ل رى ورسيمن ساخكرنا بيروه رياچل روژي يا هونه رمه ندى خودى ژى رازي ( عبدالحكيم زاخولي ) خودى جهى وي بكت به هشتا ديرين و صبرو هدارى بدت بنمال و كه س و كارين وى . سوباسيه كا تايبه ت بو هيژا جهاد بهجت نايف و حازربينا وى و هه مى ئامه ده بونا و هه ر وه سا ده ست خوشى ل ريفه به رَيا ره وشه نبيريا زاخو و تيبا مالا شيوه كارا و هه مى ده زكه هين راكه هاندين عه ردى و ئاسمانى دكين ژ بو بشته فانيا وان يا به رده وام لكه ل مه دا… دكه ل ريزو سلافا…..

رابط مختصر
2016-10-13 2016-10-13
أترك تعليقك
0 تعليق
admin